Povinně zveřejňované informace            
  Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - standard ISVS
Oficiální název povinného subjektu:

Obecní úřad Chlum
Obec Chlum

Důvod a způsob založení povinného subjektu - je dán zák. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Zde jsou také stanoveny základní podmínky a principy jeho činnosti.

Organizační struktura Obecního úřadu
starosta
místostarosta
odbory: nejsou
matrika: není
Kontaktní poštovní adresa   
Chlum 43 , 388 01 Chlum
E mail chlum.blatna@centrum.cz

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:
GE CAPITAL BANK Blatná
Identifikační číslo organizace (IČO): 48 222 631
Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ- 48 222 631

Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok
   
  Rozpočet na rok 2006                    
Místo a způsob, jak získávat příslušné informace:
  Způsob zveřejňování informací                  
  Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí:
Obecní úřad v úředních hodinách
pátek 17.00 - 19,00 hod.
Místo. lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech:
 
   
  Poučení o opravných prostředcích                 
  Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde takový formulář získat:
Všechny formuláře jsou k disposici na OÚ 
Popisy postupů (návody k řešení životních situací)
   
Způsob podávání žádostí o informace, stížností, návrhů, podnětů a jiných dožádání, vyřizování žádostí, poučení o rozhodnutí
           
  Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou poskytnuty tyto předpisy k nahlédnutí    
  Přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání Obce a Obecního úřadu
Vyhlášky Obecního úřadu
       
  Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací    
                         
  OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY OBCE CHLUM      
  O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH   č. 1 /2005              
  O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH   č. 1/2006              
  O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ  
  O POPLATKU ZA SVOZ A ODSTRAŇOVÁNÍ PEVNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU č.2/2006